INNKALLING

ÅRSMØTE FOR ÅRET 2020

I MIDTRE SNERTINGDAL UTMARKSLAG SA

I Stensrudfjøset –  Øverovegen 471

torsdag 17.juni  kl 1900

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsmelding 2020
 3. Regnskap  2020
 4. Disponering av overskudd 2020
 5. Årsmelding og regnskap for Fiskeutvalget  2020
 6. Budsjett/arbeidsplan 2021
 7. Organisering av elgjakt 2021
 8. Organisering av småviltjakt/rådyrjakt/revejakt 2021
 9. Organisering – priser og jakttider 2021
 10. Godtgjørelse til styrets medlemmer for arbeidsåret 2020
 11. Valg
 12. Innkomne saker

Saker som medlemmer ønsker behandlet må være oss i hende innen  mandag 7.juni

Vel møtt til årsmøte!
Styret

Regnskap og årsmelding blir lagt fram på årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til:

Midtre Snertingdal Utmarkslag SA 

v/Ole Seegaard, Seegårdsvegen 107, 2838 Snertingdal

e-post: ole.seegaard@gmail.com

Styret ber om at eventuelle endringer  (adresseendringer, ny utbyttekonto,  eierskifte etc) meldes til kasserer Lars Ligaarden, Øverrovegen 575,  2838 Snertingdal

e-post: larliga@online.no